Нормативные акты

Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums. Vairāk

Dzīvokļa īpašuma likums. Vairāk

Likums 'Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju'. Vairāk

Likums 'Par dzīvojamo telpu īri'. Vairāk

Ministru kabineta 09.12.2008.noteikumi Nr.1013 'Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu'. Vairāk

Ministru kabineta 11.07.2017. noteikumi Nr. 408 "Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumi"Vairāk

Ministru kabineta 12.12.2006.noteikumi Nr.999 'Kārtība, kādā dzīvojamās telpas īrnieks un  izīrētājs norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu'. Vairāk

Ministru kabineta 28.09.2010.noteikumi Nr.905 'Kārtība, kādā tiek plānotas un organizētas ar dzīvojamās mājas renovāciju un rekonstrukciju saistītās darbības'. Vairāk

Ministru kabineta 28.09.2010.noteikumi Nr.906 'Dzīvojamās mājas sanitārās apkopes noteikumi'.Vairāk

Ministru kabineta 28.09.2010.noteikumi Nr.907 'Noteikumi par dzīvojamās mājas apsekošanu, tehnisko apkopi, kārtējo remontu un energoefektivitātes minimālajām prasībām'. Vairāk

Ministru kabineta 28.09.2010.noteikumi Nr.908 'Mājas lietas vešanas un aktualizēšanas noteikumi'. Vairāk

Siltumenerģijas patēriņa sadales metodika no 01.04.2011. Vairāk

Likums 'Par mērījumu vienotību' no 25.03.1997. Vairāk

Ministru kabineta 12.01.2007. noteikumi Nr. 40 'Noteikumi par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu' Vairāk