Ko darīt, ja dzīvoklī ziemā ir auksts?

Ko darīt, ja dzīvoklī ziemā ir auksts?

Ziema Latvijā ir pašā vidū, un karstu radiatoru jautājums joprojām ir aktuāls. Tāpēc jo nepatīkamāk ir, ja šie paši ra­diatori tā vietā, lai apsildītu ista­bu, tikai aizņem vietu. Un tā — ko darīt, ja dzīvoklī ziemā ir auksts?

Radiatoru nomaiņa

Ja jūs droši zināt, ka zema tem­peratūra telpās ir tāpēc, ka radia­tori nevelk, nāksies tos nomainīt.

To var viegli pārbaudīt — ja radia­tori ir jūtami vēsāki par stāvvadu, tad tie ir aizsērējuši. Speciālisti ie­saka vai no izskalot radiatorus, vai arī nomainīt tos pret mūsdienī­gākiem — tādiem, kam ir tempe­ratūras regulēšanas iespēja. Tādā gadījumā vajadzētu konsultēties ar "Jūrmalas namsaimnieka" spe­ciālistiem. Taču jāatceras, ka ra­diatoru nomaiņai nepieciešams, kā minimums, projekts un stāvvada atslēgšana. Vislabākais variants ir savlaicīgi nomainīt radiatorus pirms apkures sezonas vai pēc tās beigām.

Totāla siltināšana

Ja problēma nav radiatoros, vai arī tos nomainīt nav iespējams, nāksies veikt totālu dzīvokļa siltināšanu. Ir visiem zināmi paņē­mieni, piemēram, ielikt mūsdienīgus logus. Pēc vispieticīgākajiem aprēķiniem, caur logiem aizplūst ap 25% siltuma. Visefektīvākais ri­sinājums būs ielikt logus ar īpašo zemas emisijas stikla pārklājumu, kam ir sekojošas priekšrocības:

  • tie ir ievērojami siltāki, tāpēc palīdz ietaupīt uz apkures rēķina;
  • enerģiju taupošie logi spēj iz­veidot komfortablu mikroklimatu telpās arī vasarā, uz to rēķina var ietaupīt uz gaisa kondicionēšanu;
  • šādai konstrukcijai ir tikai vie­na kamera, kas ļauj paildzināt fur­nitūras un visa loga kalpošanas lai­ku.

 

Taču, ja nav iespējas nomai­nīt logus, nepieciešams, kā minimums, aizlīmēt logu salaiduma vietas un vēdlodziņus ar īpašu blī­vējošo lentu. Ar to vajadzētu aplī­mēt arī ārdurvju rāmi. Šiem mēr­ķiem noderēs arī porolons.

Aizstiklots balkons/lodžija dzī­voklī palīdz ietaupīt līdz 15% sil­tuma. Starp vienkāršākajiem vei­diem, lai uzlabotu siltuma atdevi, ir noņemt no radiatoriem veco krā­su un pārkrāsot tos melnus. Starp sienu un radiatoriem var uzlikt fo­lijas "ekrānu", tad radiators apsildīs telpu, nevis sienu.

Ja radiatorus sedz aizkari vai mēbeles, tos vajadzētu aizvākt. Tad siltais gaiss bez šķēršļiem nonāks telpā. Uz grīdas var izklāt paklāju.

Nereti paklājus liek pie sienas — šādu paņēmienu lietoja mongoļi un citas klejojošās tautas, lai nodroši­nātu siltumu savās teltīs. Ja jūs ne­mulsina šāda risinājuma estētiskā puse, varat izmantot arī šādu risi­nājumu.

 

Visi šie uzlabojumi neprasa bū­tiskus ieguldījumus un lielas pūles. Taču, ja vēlaties tikt ar šo jautāju­mu galā reizi un par visām reizēm, ir nopietnākas metodes.

Pirms siltināšanas jānoņem grīdlīstes, jānoplēš tapetes. Sienas savienojuma vietās jāapstrādā ar hermētiķi. Neesiet pārsteigti, ja at­klāsiet plaisas — tās nepieciešams aizpūst ar montāžas putām, bet, ja tās ir ļoti dziļas, nāksies pielietot pakulas vai ģipsi. Var pūst arī zem palodzes, arī tur vajadzētu aizdrī­vēt spraugas.

Speciālisti iesaka sienu siltināšanai lietot akmens vati vai putu polistirolu. Tā var padarīt dzīvokli ievērojami siltāku un klusāku, ti­kai jāņem vērā, ka dzīvoklis kļūs mazāks par apmēram 3 cm pa visu sienu perimetru. Bez tam — viss šis darbs maksās naudu. Dabiski, ja vērsīsieties pie speciālistiem, būs jāmaksā ne vien par materiāliem, bet arī par darbu. Būtībā tas ir dzī­vokļa remonts. Galvenais — kad būsiet nosiltinājuši dzīvokli, ne­aizmirstiet vēdināt telpas un pār­baudīt ventilācijas lūku darbu. Ļoti laba ir straujās vēdināšanas meto­de — kad vienlaikus tiek atvērti visi logi telpā. Tad īsā laikā notiek gaisa apmaiņa bez telpas izsaldē­šanas.

Ar vienu vārdu sakot — ja prob­lēma ir mājas komunikācijās, ra­diatori ir auksti gadu pēc gada, tad nepieciešama stāvvadu un siltummezgla maiņa. Šādā gadījumā "Jūrmalas namsaimnieka" speciā­listi iesaka sasaukt mājas īpašnie­ku kopsapulci un pieņemt lēmu­mu par nepieciešamo remontdarbu veikšanu, lai atrisinātu šo problē­mu.

Tas gan var maksāt samērā dār­gi, bet problēma tiks atrisināta.

 

Jūrmalas namsaimnieks