Kā ietaupīt uz komunālajiem maksājumiem

Kā ietaupīt uz komunālajiem maksājumiem

Nepārtraukti augušo tarifu dēļ komunālie pakalpojumi kļuvuši par dārgu prieku. Taču, pielietojot dažas nevainīgas viltības, iespējams būtiski ietaupīt.

Komunālie maksājumi — obli­gāta daudzdzīvokļu ēku iedzīvo­tāju izdevumu sastāvdaļa. Dažā­dās Latvijas pilsētās rēķinu forma un saturs var atšķirties, bet parasti tajos ietilpst vairākas obligātas sa­stāvdaļas: apkure, gāze, ūdensap­gāde, kanalizācija, elektrība, do- mofons jeb namrunis, kā arī ēkas uzturēšana un remonts. Ietekmēt ikgadējo tarifu pieaugumu ir grū­ti. Labākais risinājums — saprātīgi un ekonomiski izmantot komunā­los pakalpojumus. To izdarīt parei­zi palīdzēs mūsu derīgie padomi.

Padoms Nr. 1: ekonomējiet resursus

Resursu ekonomēšana jāsāk no sevis. Pavērojiet, cik ekonomiski tērējat energoresursus, un ievēro­jiet dažus vienkāršus noteikumus:

  • izvēlēties energoefektīvu sadzī­ves tehniku;
  • vienmēr izslēdziet no rozetēm neizmantojamās elektroierīces;
  • nomainiet visas parastās spul­dzītes uz energoekonomiskajām;
  • aizgrieziet krānu, kad tīrāt zo­bus;
  • ja jums ir trauku mazgājamā mašīna, biežāk lietojiet to;
  • gāzes ekonomēšanai vārot kat­liem uzlieciet vākus — tas paāt­rinās gatavošanas procesus.

Padoms Nr. 2: atsakieties no liekiem pakalpojumiem

Pakalpojumi, no kuriem nevar atteikties — ūdensvads, kanalizā­cija, mājas uzturēšana un remonts. Pārējos pakalpojumus var pārska­tīt, tikai jāņem vērā, ka atteikšanās no pakalpojuma var būt samērā sarežģīts process, kas atkarīgs no pakalpojuma sniedzēja. Visvien­kāršāk ir atslēgt radioapraidi, sta­cionāro telefonu, TV antenu.

Padoms Nr.3: nosiltiniet dzīvokli

Caur aukstām grīdām, sienām, durvīm un logiem var aizplūst daudz vairāk vērtīgā siltuma, kā jums pirmajā brīdī varētu šķist. Bet siltuma zudumi vistiešākajā vei­dā saistīti ar enerģijas zudumiem telpu apsildīšanai. Lūk, kādēļ par kvalitatīvu siltumizolāciju nepie­ciešams parūpēties vēl dzīvokļa re­monta laikā. Ja siltināšanas posms ir izlaists, tad tā pamatīgi ķerties tam klāt labāk siltajā gada laikā. Tieši pirms ziemas mēnešiem var nosiltināt logus un durvis.

Ja jums ir šaubas par nama ko­pējo siltināšanas kvalitāti, tad pa­lūdziet, lai komunālie dienesti pārbauda pagrabus, logus, bēniņus, kāpņu telpas. Jūsu apmaksātais sil­tums var aizplūst caur pagrabiem, katlu mājām un siltumtrasēm, ja caurules ir vecas un ar sliktu sil­tumizolāciju.

 

Padoms Nr. 4: apmaksājiet kvītis ar minimālu komisijas maksu vai vispār bez tās

Ieekonomēt var arī tie, kas ap­maksā kvītis ar minimālu komi­sijas maksu vai bez tās. Tam vis­labāk izmantot interneta resursus (internetbanku), kas ir daudz ātrāk un ērtāk, nekā doties uz pastu vai  banku. "Jūrmalas namsaimnieka" klienti var apmaksāt rēķinus tirdz­niecības centros MAXIMA tieši pie kases ne vien visā Jūrmalā, bet arī visā Latvijā. Turklāt komisijas maksa ir tikai 40 centi.

Padoms Nr. 5. Saņemiet subsīdijas no valsts

Šo jautājumu ir vērts noskaidrot sociālās apdrošināšanas iestādēs.

Padoms Nr. 6. Nama vecākā ievēlēšana

Mājas vecākais daudzdzīvokļu mājā — tā ir nepieciešamība, kas radusies patlaban, pateicoties da žādiem apstākļiem. Pie nama ve­cākā dzīvokļu īpašnieki var vēr­sties gadījumos, kad nepieciešams uzzināt savas tiesības un pienāku­mus. Ar nama vecākā starpniecību īpašnieki var sazināties ar apsaimniekotāju, tā ekonomējot savu lai­ku un naudu.

Lai ievēlētu nama vecāko, ne­pieciešams šo jautājumu izvirzīt ap­spriešanai dzīvokļu īpašnieku kop­sapulcē. Balsojums var notikt arī ar biļeteniem, kuros uzdots tiešs jau­tājums un norādīti atbilžu varian­ti. Kā pareizi organizēt šo pasāku­mu, nama iedzīvotāji var uzzināt pie "Jūrmalas namsaimnieka" spe­ciālistiem.

Padoms Nr. 6: savlaicīgi nododiet skaitītāju rādījumus

Uzņēmuma "Jūrmalas namsaim­nieks" darbinieki iesaka skaitītāju rādījumus nodot katra mēneša 25.­27. datumā. Ja noteiktajā laikā jūs nepaspējat iesniegt informāciju, tad maksa par ūdeni tiks aprēķināta au­tomātiski, par pamatu ņemot vidējo ūdens patēriņu pēdējos trīs mēne­šos. Tas draud ar liekiem izdevu­miem.

Sekojot augstākminētajiem pa domiem, jūs varat būtiski samazi nāt savus ikmēneša izdevumus ko munālo pakalpojumu apmaksai.