BUJ

 

Par ūdens patēriņu

Kāds ir ūdens skaitītāju rādījumu iesniegšanas termiņš un kā var nodot ūdens skaitītāju rādījumus?

Par ikmēneša ūdens patēriņu apsaimniekotājs jāinformē katru mēnesi no 25. līdz 27. datumam. Ūdens skaitītāju rādījumi jāiesniedz atbilstoši faktiskajam ūdens patēriņam dzīvokļa īpašumā.

Ūdens skaitītāju rādījumus var iesniegt izmantojot Jums pieejamāko veidu:

  1. Elektroniski, reģistrējoties vortālā www.jn.lv (sadaļās E-SERVISS vai ŪDENS SKAITĪTĀJU RĀDĪJUMI-PIESLĒGTIES);
  2. Iesniedzot ūdens skaitītāju rādījumu lapiņas speciāli tam domātās kastītēs SIA “Jūrmalas namsaimnieks” klientu apkalpošanas centrā Dubultu prospektā 3, kā arī klientu apkalpošanas centram piesaistītajos objektos;
  3. Telefoniski informējot apsaimniekotāju par ūdens patēriņu – tel.nr. 67760263 (Dubulti); 67730064 (Sloka); 67733123 (Kauguri);
  4. Sūtot SMS vai skaitītāju foto uz WhatsApp - tel. nr. 27755923; 20110491; 27755924 (Kauguri/Sloka); 27755921 (Dubulti). Sūtot ūdens skaitītāju rādījumus vai foto, jānorāda klienta nr. vai adrese;
  5. Sūtot ūdens skaitītāju rādījumus uz e-pastu jn@jn.lv .

Ūdens skaitītāju rādījumi ir jāiesniedz tam paredzētajā laikā, katru mēnesi no 25. līdz 27. datumam, citos datumos ūdens skaitītāju rādījumi netiek pieņemti! 

Par ūdens skaitītāju verifikāciju un nomaiņas/uzstādīšanas akta iesniegšanu apsaimniekotājam

Ja dzīvokļa īpašumā esošajiem individuāliem ūdens skaitītājiem ir pienācis verificēšanas termiņš, par to laicīgi tiek paziņots dzīvokļa īpašniekam, pie SIA “Jūrmalas namsaimnieks” rēķina piestiprinot paziņojumu par nepieciešamību verificēt ūdens skaitītājus. Dzīvokļa īpašnieks ūdens skaitītāju verificēšanas termiņu var redzēt SIA “Jūrmalas namsaimnieks” ikmēneša rēķinos.

Par individuālo ūdens skaitītāju nomaiņu vai uzstādīšanu ir jāinformē apsaimniekotājs iesniedzot aktu SIA “Jūrmalas namsaimnieks” klientu apkalpošanas centrā Dubultu prospektā 3. Nereti akts par ūdens skaitītāju nomaiņu/uzstādīšanu tiek iesniegts novēloti, kas var radīt neskaidrības ar ūdens skaitītāju rādījumu paziņošanu, tāpēc akts pēc skaitītāju nomaiņas/uzstādīšanas nekavējoties jāiesniedz apsaimniekotājam.

Kā tiek aprēķināta mājas ūdens starpība?

Ūdens patēriņa aprēķina kārtība dzīvojamai mājai noteikta 2008. gada 9. decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1013 "Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu" 19. punktā:

 19. Ja veidojas ūdens patēriņa starpība, veic ūdens patēriņa pārrēķinu. Dzīvokļu īpašnieki ūdens patēriņa starpību sedz atbilstoši vienam no šādiem aprēķina veidiem, kuru izvēlas pārvaldnieks:

19.1. atbilstoši dzīvojamā mājā esošo atsevišķo īpašumu skaitam;

19.2. proporcionāli atsevišķā īpašuma ūdens patēriņam par pēdējo mēnesi;

19.3. proporcionāli atsevišķā īpašuma vidējam ūdens patēriņam par pēdējiem trim mēnešiem;

19.4. proporcionāli atsevišķā īpašumā ietilpstošās kopīpašuma domājamās daļas apmēram;

19.5. atbilstoši atsevišķā īpašumā dzīvojošo (vai deklarēto) personu skaitam, ja dzīvojamā mājā nav neapdzīvojamo telpu un mākslinieka darbnīcu, vienlaikus nosakot kārtību, kādā noskaidro un aktualizē dzīvojošo vai deklarēto personu skaitu, kā arī apmaksājamās daļas noteikšanas kārtību, ja pārvaldniekam nav zināms personu skaits.

(MK 19.11.2019. noteikumu Nr. 524 redakcijā)

19.1 Šo noteikumu 19. punktā norādīto ūdens patēriņa starpības sadales kārtību nepiemēro un ūdens patēriņa starpību vai tās daļu sadala starp tiem dzīvokļu īpašniekiem, uz kuriem attiecas kāds no šiem gadījumiem (ja tādi ir dzīvojamā mājā):

19.1. nav iesniegta informācija par ūdens patēriņa skaitītāja rādījumu noteiktajā termiņā vismaz trīs mēnešus pēc kārtas un saskaņā ar šo noteikumu 27. punktu nav noteikta cita rādījumu nolasīšanas kārtība;

19.2. nav uzstādīts, nomainīts vai atkārtoti verificēts ūdens patēriņa skaitītājs un saskaņā ar šo noteikumu 14.3 vai 30.punktu nav noteikta cita kārtība ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanai, nomaiņai vai atkārtotai verificēšanai;

19.3. ūdens patēriņa skaitītājs uzstādīts, neievērojot prasības, kas noteiktas normatīvajos aktos par mērījumu vienotību vai dzīvokļu īpašnieku kopības vai pārvaldnieka lēmumā (šo noteikumu 14.3 un 30.punkts);

19.4. atkārtoti nav ļauts veikt atsevišķajā īpašumā esošo ūdens patēriņa skaitītāju pārbaudi (šo noteikumu 10. punkts), ja par šādas pārbaudes veikšanu rakstiski paziņots vismaz nedēļu iepriekš, nosūtot paziņojumu uz atsevišķo īpašumu, kurā plānota skaitītāju pārbaude;

19.5. ūdens patēriņa skaitītāju pārbaudē (šo noteikumu 10. punkts) konstatēts, ka ūdens patēriņa skaitītāja pievienošanas vieta nav noplombēta vai nav noplombēta pārvaldnieka klātbūtnē atbilstoši šiem noteikumiem vai ūdens patēriņa skaitītājs, tā metroloģiskais aizsargzīmogojums (plombējums), pievienošanas vietas plombējums ir bojāts vai patvarīgi aizstāts, vai noņemts, vai ietekmēta ūdens patēriņa skaitītāja darbība;

19.6. atkārtoti nav ļauts pārvaldniekam vai citai dzīvokļu īpašnieku kopības pilnvarotai personai veikt atsevišķajā īpašumā ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanu, nomaiņu vai nodrošināt to atkārtoto verificēšanu, ja tas ietilpst pārvaldnieka vai citas dzīvokļu īpašnieku kopības pilnvarotās personas pienākumos (šo noteikumu 14.3 un 30.punkts) un par šiem darbiem ir rakstiski paziņots vismaz nedēļu iepriekš, nosūtot paziņojumu uz attiecīgo atsevišķo īpašumu;

19.7. šo noteikumu 23. punktā minētais gadījums.

(MK 19.11.2019. noteikumu Nr. 524 redakcijā)

19.2 Piemērojot šo noteikumu 19.1 punktā noteikto ūdens patēriņa starpības sadales kārtību, maksimālo piegādāto ūdens daudzumu nosaka, izmantojot šādu formulu:

Vkop.norma = Npers. × Vpers.norma, kur:

Vkop.norma – maksimālais piegādātais ūdens daudzums vienam atsevišķajam īpašumam mēnesī (m3/mēnesī);

Npers. – deklarēto personu vai dzīvokļu īpašnieku noteiktais faktiski dzīvojošo personu skaits atsevišķajā īpašumā. Pārvaldnieks ņem vērā sniegtās ziņas par faktiski dzīvojošo personu skaitu, ja tas ir lielāks par deklarēto personu skaitu. Ja faktiski dzīvojošo personu skaits nav zināms un nav nevienas deklarētās personas, aprēķinu veic kā par vienu personu (skaits);

Vpers.norma – ūdens patēriņa norma vienam iedzīvotājam mēnesī (personai m3/mēnesī), kas noteikta vietējās pašvaldības saistošajos noteikumos par sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā ietveramajiem noteikumiem.

(MK 19.11.2019. noteikumu Nr. 524 redakcijā)

19.3 Ja pēc šo noteikumu 19.2 punktā norādītās formulas piemērošanas netiek pilnībā sadalīta ūdens patēriņa starpība, tās atlikumu sadala saskaņā ar šo noteikumu 19. punktu, ieskaitot tos atsevišķos īpašumus, kuriem piemērota šo noteikumu 19.2 punktā noteiktā ūdens patēriņa aprēķināšanas kārtība. Ja kādam no šo noteikumu 19.1 punktā norādītajiem dzīvokļu īpašniekiem ilgāk nekā divus mēnešus pēc kārtas piegādātā ūdens daudzumu aprēķina saskaņā ar šo noteikumu 19.2 punktā norādīto formulu, tad, sākot ar trešo mēnesi, viņam piemēro dzīvokļu īpašnieku kopības noteikto aprēķināšanas kārtību, ja tāda ir noteikta, ievērojot šo noteikumu 22. punktu.

(MK 19.11.2019. noteikumu Nr. 524 redakcijā)