KĀDS IR ŪDENS SKAITĪTĀJU RĀDĪJUMU IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ UN KĀ VAR NODOT ŪDENS SKAITĪTĀJU RĀDĪJUMUS?
Par ikmēneša ūdens patēriņu apsaimniekotājs jāinformē katru mēnesi no 25. līdz 27. datumam. Ūdens skaitītāju rādījumi jāiesniedz atbilstoši faktiskajam ūdens patēriņam dzīvokļa īpašumā. Ūdens skaitītāju rādījumus var iesniegt izmantojot Jums pieejamāko veidu:

1. Elektroniski, reģistrējoties vortālā www.jn.lv;

2. Iesniedzot ūdens skaitītāju rādījumu lapiņas speciāli tam domātās kastītēs SIA “Jūrmalas namsaimnieks” centrālajā birojā Dubultu prospektā klientu apkalpošanas centrā “Sloka” Rūpniecības ielā 19, klientu apkalpošanas centrā “Dubulti” Strēlnieku prospektā 16, kā arī klientu apkalpošanas centriem piesaistītajos objektos.

3. Telefoniski informējot apsaimniekotāju par ūdens patēriņu - KAC “Dubulti” telefona nr. 67760263, KAC “Sloka” telefona nr. 67730064 (Sloka), 67733123 (Kauguri).

Ūdens skaitītāju rādījumi ir jāiesniedz tam paredzētajā laikā, katru mēnesi no 25. līdz 27. datumam, citos datumos ūdens skaitītāju rādījumi netiek pieņemti!
PAR ŪDENS SKAITĪTĀJU NOMAIŅAS/UZSTĀDĪŠANAS AKTA IESNIEGŠANU APSAIMNIEKOTĀJAM.
Ja dzīvokļa īpašumā esošajiem individuāliem ūdens skaitītājiem ir pienācis verificēšanas termiņš, par to laicīgi tiek paziņots dzīvokļa īpašniekam, pie SIA “Jūrmalas namsaimnieks” rēķina piestiprinot paziņojumu par nepieciešamību verificēt ūdens skaitītājus. Par individuālo ūdens skaitītāju nomaiņu vai uzstādīšanu ir jāinformē apsaimniekotājs iesniedzot aktu jebkurā no SIA “Jūrmalas namsaimnieks” klientu apkalpošanas centriem. Nereti akts par ūdens skaitītāju nomaiņu/uzstādīšanu tiek iesniegts novēloti, kas var radīt neskaidrības ar ūdens skaitītāju rādījumu paziņošanu, tāpēc akts pēc skaitītāju nomaiņas/uzstādīšanas nekavējoties jāiesniedz apsaimniekotājam.
KĀ TIEK APRĒĶINĀTA MĀJAS ŪDENS STARPĪBA?
Ūdens patēriņa aprēķina kārtība dzīvojamai mājai noteikta 2008. gada 9. decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1013 "Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu" 19. punktā:

Ja veidojas starpība starp mājas kopējā ūdens skaitītāja rādījumu un dzīvokļu īpašumos ar skaitītājiem noteikto ūdens patēriņu, ieskaitot arī avārijās un remontā nopludināto ūdens daudzumu (turpmāk – ūdens patēriņa starpība), tiek veikts ūdens patēriņa pārrēķins. Dzīvokļa īpašnieks ūdens patēriņa starpību sedz atbilstoši atsevišķo īpašumu skaitam. 19.1 Šo noteikumu 19.punktā minēto ūdens patēriņa starpības sadales kārtību nepiemēro, bet ūdens patēriņa starpību sadala atbilstoši atsevišķo īpašumu skaitam starp šādiem dzīvokļu īpašniekiem (ja tādi ir dzīvojamā mājā):

19.1 1. kuri nav iesnieguši informāciju par ūdens skaitītāja rādījumu vismaz trīs mēnešus pēc kārtas;

19.1 2. kuru atsevišķajos īpašumos ūdens patēriņa skaitītāji nav uzstādīti;

19.1 3. kuri atkārtoti nav ļāvuši pārvaldniekam veikt savā dzīvokļa īpašumā esošo ūdens patēriņa skaitītāju pārbaudi, ja pārvaldnieks par šādas pārbaudes veikšanu rakstiski paziņojis vismaz nedēļu iepriekš, nosūtot paziņojumu uz dzīvokļa īpašumu, kurā plānota skaitītāju pārbaude;

19.1 4. kuru dzīvokļa īpašumā esošo ūdens patēriņa skaitītāju pārbaudē konstatēts, ka ūdens patēriņa skaitītāji ir bojāti, tie nav noplombēti, to plombējums ir bojāts, vai tie nav verificēti triju mēnešu laikā pēc verificēšanas termiņa beigām.

Ņemot vērā iepriekš minēto, dzīvokļa īpašnieks ūdens patēriņa starpību sedz atbilstoši atsevišķo īpašumu skaitam (19.punkts), ja mājā nav dzīvokļi, kuri minēti Ministru kabineta noteikumu Nr.1013 "Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu" 19.1 punktā.