Otrdiena, 2015. gada 31. marts

Ceturtais solis: Būvniecības uzņēmuma izvēle

Sākot renovāciju, liela uzmanība jāpievērš būvniecības uzņēmuma izvēlei. Svarīgi ir apzināties finanšu līdzekļu apmēru, ko dzīvokļu īpašnieki ir gatavi ieguldīt renovācijas darbos, jo no tā būs atkarīga būvniecības uzņēmuma un materiālu izvēle, kā arī gala iznākums.

Renovācijas darbi saistīti ar lieliem izdevumiem, tehniski sarežģītiem darbiem, kuru kvalitātei ir liela nozīme. Lai precīzi izvēlētos saviem darbiem un finansēm piemērotāko būvniecības uzņēmumu, ieteicams veikt iepirkuma procedūru. Ja dzīvokļu īpašnieki vēlas pretendēt uz valsts vai struktūrfondu atbalstu, tad iepirkums būs obligāts, citā gadījumā – iepirkuma procedūrai ir rekomendējošs raksturs. Iepirkuma procedūru reglamentē Publisko iepirkumu likums. Iepirkuma procedūrā visi ieinteresētie piegādātāji ir tiesīgi iesniegt piedāvājumu un klients izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu. Iepirkuma procedūru piemēro, ja publisku piegādes līgumu līgumcena ir 3 000 LVL vai lielāka, bet publisku būvdarbu līgumu līgumcena ir 10 000 LVL vai lielāka. Lai sāktu Iepirkuma procedūru, pasūtītājam ir jāievieto paziņojums Iepirkumu uzraudzības biroja (IUB) mājas lapā internetā.

Pasūtītājs paziņojumā norāda, kur un kādā termiņā var saņemt tehniskās specifikācijas, tehniskā un finanšu piedāvājuma formas paraugu, kā arī, ja nepieciešams, uzzināt citas prasības. Piedāvājumu iesniegšanas termiņu nosaka ne īsāku par 15 darba dienām no dienas, kad paziņojums publicēts IUB mājas lapā. Kad piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir beidzies, pasūtītājs pārbauda piedāvājuma atbilstību tehniskajām specifikācijām un citām prasībām, ja tādas noteiktas, un izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu, ņemot vērā iepriekš izvirzītos cenas noteikšanas rādītājus.

Jebkurā gadījumā, pieņemot lēmumu par būvniecības firmas izvēli, pirms tam būtu nepieciešams veikt cenu aptauju, lai noskaidrotu esošo piedāvājumu.

Pirms līguma slēgšanas ar būvniecības uzņēmumu ir nepieciešams izvērtēt tā darbības vēsturi. Svarīgi ir noskaidrot, vai uzņēmumam ir bijuši tiesu darbi, vai tam ir pietiekams mantiskais stāvoklis, lai, iestājoties neparedzētiem apstākļiem, uzņēmums spētu segt zaudējumus. Izvēlētā būvuzņēmēja jau īstenotie projekti, sadarbības vēsture ar bankām, tiesu darbi un pamatkapitāla apmērs dod iespēju lemt par uzņēmuma piemērotību jūsu prasībām. Būtu ieteicams iepazīties ar uzņēmuma veicamo darbu klāstu un celtniecībā izmantotajiem materiāliem.

Vērtējot piedāvājumu, nepieciešams pievērst uzmanību šādiem svarīgākajiem kritērijiem:

• piedāvājuma cenai;

• darbu izpildes termiņam;

• līguma noteikumiem.

Vērtējot cenu, nedrīkst aizmirst par kvalitāti – izmantot kvalitatīvākus, bet dārgākus materiālus. Ne vienmēr lētākais piedāvājums ir labākais. Lai precīzi izvērtētu būvdarbu izmaksas, būvniecības uzņēmumam ir jāsastāda darbu tāme.

Pēc būvniecības uzņēmuma izvēlēšanās ļoti svarīga ir līguma slēgšana. Līgumam jābūt skaidram un sabalansētam, lai aizstāvētu visas līguma slēdzēja puses. Lai izvairītos no konfliktiem, līgums ir jāsastāda sīki un detalizēti, precīzi jāapraksta darba uzdevums un tā veikšanas termiņš, kā arī norēķinu kārtība. Ja renovācijas darbiem tiek ņemts aizdevums bankā, tad būtiski saskaņot aizdevuma izmaksas termiņus un nosacījumus (paredzēti aizdevuma līgumā) ar norēķinu kārtību par būvdarbiem. Piemēram, paredzēt, ka būvniecības uzņēmums saņem naudu tikai par padarītajiem darbiem pēc darbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas. Līdz ar to pasūtītājs var pārliecināties, ka darbi ir paveikti atbilstoši prasītajam. Tad arī neveidojas situācija, kad būvniecības uzņēmums ir saņēmis naudu, bet kavējas ar plānoto darbu paveikšanu, bet pasūtītājs pa to laiku maksā procentus par izsniegto aizdevuma summu.

Būvniecība ir saistīta ar dažādām mainīgām parādībām, kas var ietekmēt izmaksas vai darbu izpildes termiņus, tāpēc līgumā ir svarīgi paredzēt kārtību, kā tiek iesniegti pamatojumi par cenas paaugstināšanu, materiālu izmaiņām vai darbu termiņu paildzināšanos.

Informāciju par iespējamiem būvuzņēmumiem var atrast Būvkomersantu reģistrā


SIA "Jūrmalas namsaimnieks" © 2008-2015